Μονάδα Προεπεξεργασίας Απορριμάτων Ηρακλείου Κρήτης

Αναθέτουσα Αρχή

Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ)

Δυναμικότητα

75.000 τόνοι/έτος

Διάρκεια

30/11/2009 – 30/04/2014

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι:

  • Ζύγιση εισερχομένων και εξερχομένων απορριμμάτων.
  • Υποδοχή και τεμαχισμός εισερχομένων απορριμμάτων.
  • Στάδιο βιολογικής ξήρανσης, κατά την οποία στο τελικό προϊόν επιτυγχάνεται κατ’ ελάχιστον μείωση βάρους κατά 25% και ποσοστό υγρασίας έως και 20%.
  • Συμπίεση και δεματοποίηση απορριμμάτων.
  • Μαγνητικός διαχωρισμός μετάλλων.
  • Καθαρισμός απαερίων με βιόφιλτρο και απομάκρυνση σκόνης με σακόφιλτρο.
  • Μεταφορά και μεταφόρτωση των επεξεργασμένων απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων.
  • Πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης και τηλεελέγχου.