Λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Στερεών Αποβλήτων της Ομάδας 2 (Χ.Υ.Τ.Α. Κιλκίς) του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟ.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας

Έργο
Λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Στερεών Αποβλήτων της Ομάδας 2 (Χ.Υ.Τ.Α. Κιλκίς) του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟ.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας
Ανάθεση
Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α) Κεντρικής Μακεδονίας
Δυναμικότητα
41.700 τόνοι/έτος
Διάρκεια
22/2/2017 – 22/2/2020

Το αντικείμενο της Σύμβασης αφορά στη λειτουργία και συντήρηση του ΧΥΤΑ Κιλκίς για 36 μήνες με δικαίωμα προαίρεσης για άλλο ένα έτος.