Λειτουργία ΧΥΤΑ 3ης Γεωγραφικής Ενότητας Νομού Αιτωλοακαρνανίας

Αναθέτουσα Αρχή

Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3ης Δ.Ε. Ν. Αιτωλοακαρνανίας

Δυναμικότητα

10.000 τόνοι/έτος

Διάρκεια

18/7/2016 – 1/5/2019

Το αντικείμενο της Σύμβασης αφορά στη λειτουργία και συντήρηση του ΧΥΤΑ 3ης ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ για δύο έτη με δικαίωμα προαίρεσης για άλλο ένα έτος.