Λειτουργία ΧΥΤΑ 1ης Γεωγραφικής Ενότητας Νομού Αιτωλοακαρνανίας

Αναθέτουσα Αρχή

Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Γ.Ε. Ν. Αιτωλοακαρνανίας

Δυναμικότητα

15.000 τόνοι/έτος

Διάρκεια

8/8/2018 – 8/2/2021

Το αντικείμενο της Σύμβασης αφορά στη λειτουργία και συντήρηση του ΧΥΤΑ 1ης ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ για 30 μήνες.