Λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Στερεών Αποβλήτων Σερρών (Χ.Υ.Τ.Α. Σερρών) του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟ.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας

Αναθέτουσα Αρχή

Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α) Κεντρικής Μακεδονίας

Δυναμικότητα

61.000 τόνοι/έτος

Διάρκεια

22/2/2017 – 22/2/2020

Το αντικείμενο της Σύμβασης αφορά στη λειτουργία και συντήρηση του ΧΥΤΑ Σερρών για 36 μήνες με δικαίωμα προαίρεσης για άλλο ένα έτος.