Λειτουργία ΧΥΤΑ Πέρα Γαληνών Ηρακλείου Κρήτης

Αναθέτουσα Αρχή

Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ)

Διάρκεια

21/09/2016 – 21/09/2018

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι:

  • Η προμήθεια κινητού εξοπλισμού επεξεργασίας απορριμμάτων
  • Η εγκατάσταση του εξοπλισμού, η προεπεξεργασία, ανακύκλωση και κομποστοποίηση 73.000 τόνων αστικών σύμμεικτων απορριμμάτων (ΑΣΑ) προερχομένων από τον νομό Ηλείας.
  • Η παροχή υπηρεσιών επισκευών, υποστήριξης και λειτουργίας του εξοπλισμού καθώς και η διαχείριση των υλικών που θα ανακτώνται από την επεξεργασία.
  • Η λειτουργία του παρακείμενου ΧΥΤΥ, για την διάθεση του υπολείμματος της επεξεργασίας.
  • Η διάθεση του υπολείμματος στον ΧΥΤΥ.
  • Η διενέργεια όλων των αναγκαίων εργασιών για τη λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης