Λειτουργία Τοπικής Μονάδας Διαχείρισης Απορριμάτων (ΤΜΔΑ) Δράμας

Έργο
Λειτουργία Τοπικής Μονάδας Διαχείρισης Απορριμάτων (ΤΜΔΑ) Δράμας
Ανάθεση
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.
Δυναμικότητα
3.600 τόνοι/έτος
Διάρκεια
10/11/2017 – 3/2/2020

Αντικείμενο είναι η παροχή υπηρεσιών για τη λειτουργία της Τοπικής Μονάδας Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΜΔΑ) Δράμας, που περιλαμβάνει τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΣΜΑ/ΚΔΑΥ) Δράμας για τη μεταφόρτωση σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ), τη διαλογή αποβλήτων συσκευασίας από το σύστημα του μπλε κάδου με την παροχή υπηρεσιών ανακύκλωσης απορριμμάτων.