Λειτουργία Μονάδας Αντίστροφης Όσμωσης στο Χ.Υ.Τ.Α. Ανατολικής Αιγιαλείας

Αναθέτουσα Αρχή

Δήμος Αιγιαλείας

Δυναμικότητα

50 m3/ημέρα

Διάρκεια

19/4/2018 – 29/10/2018

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η λειτουργία κινητής μονάδας αντίστροφης όσμωσης για την επεξεργασία των στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ Αιγείρας με μονάδα αντίστροφης όσμωσης (RO) για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, μονάδα την οποία θα διαθέσει ο Ανάδοχος και θα έχει και την ευθύνη λειτουργίας της.