Λειτουργία και Συντήρηση Χ.Υ.Τ.Α. Ναυπάκτου

Στις 8/8/2018 η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ υπέγραψε σύμβαση με τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αιτωλοακαρνανίας για την λειτουργία και συντήρηση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων 1ης Γ.Ε. Ν. Αιτωλοακαρνανίας.

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης είναι τριάντα (30) μήνες.

Η συνολική αξία της σύμβασης υπολογίζεται σε 739.536,00 €.