Λειτουργία Εργοστασίου Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας Απορριμμάτων Κεφαλονιάς

Αναθέτουσα Αρχή

Εταιρία Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς & Ιθάκης Α.Ε. Ο.Τ.Α

Διάρκεια

2/4/2018 – 2/2/2019

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η λειτουργία και συντήρηση του εργοστασίου Μηχανικής Βιολογικής επεξεργασίας απορριμμάτων Κεφαλονιάς για δέκα (10) μήνες