Λειτουργία Διυλιστηρίου Πόσιμου Νερού και Αντλιοστασίων

Αναθέτουσα Αρχή

Σύνδεσμος Ύδρευσης “Ο Πηνειός” Ν. Ηλείας

Δυναμικότητα

107.308 κάτοικοι

Διάρκεια

25/10/2016 – 11/12/2018

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η λειτουργία του Διυλιστηρίου πόσιμου νερού κατά τους θερινούς μήνες