Λειτουργία Εξοπλισμού Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ζακύνθου

Αναθέτουσα Αρχή

Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ζακύνθου

Δυναμικότητα

27.000 τόνοι/έτος

Διάρκεια

18/12/2018 – 18/8/2020

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισμού επεξεργασίας απορριμμάτων στη θέση «Λίβας» του Δ. Ζακύνθου και η επεξεργασία 27.000 τόνων ετησίως οικιακών απορριμμάτων.

Η Μονάδα, αποτελείται από τα εξής αυτοτελή τμήματα:

  • Είσοδος και υποδοχή
  • Μηχανική προεπεξεργασία
  • Κομποστοποίηση
  • Χώρος ραφιναρίσματος
  • Χώρος προσωρινής αποθήκευσης δεμάτων