Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός Μαλίων με αντλιοστάσια

Αναθέτουσα Αρχή

ΔΕΥΑ ΜΑΛΙΩΝ

Ανάδοχος

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.

Προϋπολογισμός

1.781.677 €

Διάρκεια

06/2004-05/2008

Κατασκευή του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού της παράκτιας περιοχής των Μαλίων με μήκος 2.680 m, αγωγού μεταφοράς μήκους 3.990 m και 2 αντλιοστασίων