Κατασκευή 1ου Κυττάρου Β’ Φάσης ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής στη θέση Σκαλιστήρι Δήμου Φυλής

Αναθέτουσα Αρχή

Ενιαίος Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής

Ανάδοχος

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.

Δυναμικότητα

1.686.436 m3

Προϋπολογισμός

5.799.571€

Το έργο περιλαμβάνει το ένα από τα δύο κύτταρα που αποτέλεσαν το νέο ΧΥΤΑ της πρωτεύουσας στο Δήμο Φυλής. Κατασκευάστηκε σε διάστημα μόλις 6 μηνών και από τον Ιούνιο του 2006 δέχεται τα απορρίμματα της Αττικής