Κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α. 1ης Δ.Ε. Νομού Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου

Έργο
Κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α. 1ης Δ.Ε. Νομού Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου
Ανάθεση
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ανάδοχος
Κ/Ξ ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε.(θυγατρική του ομίλου) – ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.
Δυναμικότητα
808.663,57 m3
Προϋπολογισμός
10.140.000€
Διάρκεια
05/2007 – 09/2012

Το έργο περιλαμβάνει:

  • Διαμόρφωση – στεγάνωση λεκάνης Α’ φάσης
  • Δίκτυο συλλογής στραγγισμάτων
  • Εργασίες διαχείρισης ομβρίων υδάτων
  • Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας στραγγισμάτων
  • Διαχείριση βιοαερίου
  • Εργα υποδομής (φυλάκιο εισόδου, κτίριο διοίκησης, ζυγιστήριο, χώρος έκπλυσης τροχών, χώρος δειγματοληψίας, κ.λπ.)
  • Εργασίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης