Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Αποβλήτων στην Αλεξανδρούπολη

Στις 18/1/2019 η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. υπέγραψε σύμβαση με την «Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης» (Δ.Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.) με τίτλο «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Αποβλήτων στην Αλεξανδρούπολη» και συνολική αμοιβή (κατασκευή και 5ετή λειτουργία) 28.214.384,16 €, με δικαίωμα προαίρεσης 19,5 έτη προϋπολογισμού 1.675.230,16 € / έτος .

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η κατασκευή και λειτουργία της μονάδα επεξεργασίας(ΜΕΑ) σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) και προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων στην ΟΕΔΑ Αλεξανδρούπολης με συνολική δυναμικότητα 44.826 τόνους ετησίως και της μονάδας παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο (ΜΠΕ). Η Μονάδα θα παράγει ενέργεια και ωφέλιμα δευτερογενή υλικά και θα περιλαμβάνει μηχανική διαλογή για το διαχωρισμό ανακυκλώσιμων υλικών, βιολογική επεξεργασία με αναερόβια χώνευση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το παραγόμενο βιοαέριο και παραγωγή εδαφοβελτιωτικού υλικού. Η διάρκεια της σύμβασης έχει οριστεί σε 78 μήνες