Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Μαλίων Κρήτης

Αναθέτουσα Αρχή

ΔΕΥΑ ΜΑΛΙΩΝ

Ανάδοχος

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ-ΙΘΑΚΗ ΑΤΕ(100% θυγατρική του ομίλου)

Δυναμικότητα

30.000 ι.κ.

Προϋπολογισμός

3.900.000 €

Μελέτη και κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων παρατεταμένου αερισμού -τριτοβάθμιας επεξεργασίας δυναμικότητας 30.000 μονάδων ι.π. Η εγκατάσταση περιλαμβάνει δυο γραμμές δευτεροβάθμιας επεξεργασίας σε δύο φίλτρα τύπου τυμπάνου. Η διάθεση γίνεται με άρδευση παρακείμενων εκτάσεων.