Κατασκευή έργων συλλογής, μεταφοράς λυμάτων Τ.Κ. Ν.Πλαγίων

Αναθέτουσα Αρχή

Δήμος Νέας Προποντίδας

Ανάδοχος

Κ/Ξ THALIS E.S. Α.Ε.- ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.

Προϋπολογισμός

8.566.770 €

Διάρκεια

03/2015-10/2019

n-plagia_02

Το έργο αφορά στην κατασκευή έργων συλλογής, μεταφοράς λυμάτων Τ.Κ. Ν.Πλαγίων. Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται:

  • στην κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου με βαρύτητα του βόρειου οικισμού των Ν.Πλαγίων,
  • στην κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου με αναρρόφηση του Νότιου οικισμού των Ν.Πλαγίων,
  • στην κατασκευή τεσσάρων 4 αντλιοστασίων (ένα (1) αντλιοστάσιο αναρρόφησης και τρία (3) αντλιοστάσια βαρύτητας) καθώς και
  • στην κατασκευή καταθλιπτικών αγωγών μεταφοράς των λυμάτων από τον οικισμό στην ΕΕΛ της περιοχής.