Η Καινοτόμος Μέθοδος M.B.R. στην Υπηρεσία της Επεξεργασίας και Επαναχρησιμοποίησης Λυμάτων

bioreactor_membrane

Περιγραφή Τεχνολογίας

Η μέθοδος βιοαντιδραστήρων μεμβρανών (Membrane Bio-Reactor, M.B.R.) χρησιμοποιεί τις μεμβράνες ως «φυσικό φράγμα» σε αιωρούμενα στερεά και μικροοργανισμούς.

Η μέθοδος βασίζεται στις αρχές του συστήματος ενεργού ιλύος με τη βασική διαφορά να έγκειται στην αντικατάσταση των δεξαμενών τελικής καθίζησης από συστήματα μεμβρανών για το διαχωρισμό του ανάμικτου υγρού.

ΠαράμετροςΕνεργός ιλύςΒιοαντιδραστήρες μεμβρανών (M.B.R.)
Τυπικές συγκεντρώσεις βιομάζας στους βιοαντιδραστήρες3-5 kg/m38-10 kg/m3
Μέθοδος διαχωρισμού ανάμικτου υγρούσυσσωμάτωση και καθίζηση αιωρούμενων σωματιδίωνδιήθηση διαμέσου πορώδους μέσου
Ποιότητα εκροήςδευτεροβάθμιατριτοβάθμια
BOD ≤ 25 mg/lBOD ≤ 10 mg/l
SS ≤ 15 mg/lSS ≤ 2 mg/l
MBR_evolution

Πλεονεκτήματα:

 • Μείωση απαιτήσεων όγκου βιοαντιδραστήρων => μείωση απαιτούμενης έκτασης οικοπέδου
 • Παραγωγή «επεξεργασμένου υγρού» σταθερά ανώτερης ποιότητας, ικανού να επαναχρησιμοποιηθεί προς άρδευση (ικανοποίηση της ΚΥΑ 145116/8-3-2011 για απεριόριστη άρδευση)
 • Ταυτόχρονη απολύμανση εκροής σε περίπτωση χρήσης μεμβρανών υπερδιήθησης (συγκράτηση παθογόνων μικροοργανισμών)
 • Άριστη ανταπόκριση σε διακυμάνσεις εισερχόμενων ρυπαντικών φορτίων
 • Εξάλειψη του προβλήματος καθιζησιμότητας ιλύος
 • Μείωση παραγόμενης περίσσειας ιλύος προς τελική διάθεση
MembraneFiltration

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ εφαρμόζει τη μέθοδο M.B.R. σε :

 • Κατασκευές νέων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και υγρών αποβλήτων (βιομηχανικά, στραγγίδια Χ.Υ.Τ.Α. κλπ.)
 • Επεκτάσεις υφιστάμενων μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων με περιορισμένη έκταση
 • Αναβαθμίσεις υφιστάμενων μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων με βελτίωση της ποιότητας εκροής χρησιμοποιώντας κάθε φορά τον κατάλληλο τύπο μεμβρανών με το βέλτιστο σχεδιασμό του συστήματος για την εκάστοτε χρήση (διαθέσιμη έκταση, εφαρμοζόμενη τεχνολογία σε περίπτωση υφιστάμενης εγκατάστασης, κλιματολογικά – τοπογραφικά δεδομένα έργου κλπ.)

Case Study:

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΟΥ

Το έργο αφορά στην εφαρμογή της μεθόδου M.B.R. για την επέκταση του υφιστάμενου βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων του δήμου Αιγίου με τελική δυναμικότητα 70.000 ισοδυνάμων κατοίκων.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο περιλαμβάνει :

 • Νέα μονάδα προεπεξεργασίας με λεπτοκοσκίνιση στο 1mm προκειμένου να προστατευθούν οι μεμβράνες κατάντη.
 • Νέα μονάδα βιολογικής επεξεργασίας με τη μέθοδο βιοαντιδραστήρων μεμβρανών (M.B.R.): Η νέα βιολογική βαθμίδα περιλαμβάνει ξεχωριστές δεξαμενές απονιτροποίησης και αερισμού καθώς και ξεχωριστές δεξαμενές βύθισης μεμβρανών για τον διαχωρισμό του ανάμικτου υγρού. Χρησιμοποιήθηκαν μεμβράνες μικροδιήθησης του οίκου KUBOTA.
 • Μονάδα χημικής αποφωσφόρωσης με προσθήκη κροκιδωτικού
 • Εργασίες αναβάθμισης – επέκτασης μονάδας απολύμανσης
 • Εργασίες αναβάθμισης – επέκτασης μονάδας επεξεργασίας ιλύος.

Το έργο σε αριθμούς:

Συμβατική αμοιβή10.295.200 πλέον ΦΠΑ
Εισερχόμενα απόβληταΑστικά λύματα
Δυναμικότητα νέας γραμμής30.000 ι.κ.
Παροχή σχεδιασμού νέας γραμμής6.680 m3/day
Εισερχόμενο οργανικό φορτίο2.458 kg BOD/day
368 mg/l
Ποιότητα εκροήςBOD = 15 mg/l
TSS = 5 mg/l
TN = 10 mg/l
Παραγόμενη περίσσεια ιλύος516,5 tn SS/year