Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Ηλείας με ΣΔΙΤ

Ανάθεση
Δήμος Ήλιδας
Ανάδοχος
Ιδιωτικός φορέας σύμπραξης «Διαχειριστική Απορριμμάτων Ηλείας Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού» (Ένωση Εταιρειών ΑΒΑΞ ΑΕ – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ)
Κατασκευαστής
Κοινοπραξία «ΑΒΑΞ ΑΕ – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ»
Δυναμικότητα
80.000 τόνους αστικών στερεών αποβλήτων ετησίως
Προϋπολογισμός
29.169.940 €
Διάρκεια
03/2019-

Το αντικείμενο του έργου είναι η μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Νομό Ηλείας, για χρονικό διάστημα είκοσι επτά (27) ετών, μέσω ΣΔΙΤ. Συγκεκριμένα η κατασκευή του έργου θα διαρκέσει 22 μήνες και η λειτουργία θα λάβει χώρα για 25 έτη. Η Αναθέτουσα Αρχή θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα χρηματοδότησης με το ποσό των €16,86 εκατ. μέσω κοινοτικών και εθνικών κονδυλίων (ΕΣΠΑ).

Το Έργο θα κατασκευαστεί  στη θέση Τριανταφυλλιά, που βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων Αμαλιάδας – Ιάρδανου Ν. Ηλείας. Ο σχεδιασμός του έργου αφορά στην επεξεργασία των αποβλήτων σε τρία στάδια: τη μηχανική επεξεργασία, τη βιολογική επεξεργασία και τη ραφιναρία. Η εγκατάσταση αποτελείται από κλειστά βιομηχανικά κτίρια, τα οποία στεγάζουν όλες τις διεργασίες. Τα κτίρια λειτουργούν υποπίεση για να μην υπάρχει κίνδυνος εκπομπών αερίων και σκόνης στην ατμόσφαιρα αλλά και διασποράς απορριμμάτων στο περιβάλλον.

Για την κατασκευή του έργου θα εφαρμοστεί μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας που επιτρέπει την μεγιστοποίηση της ανάκτησης προϊόντων. Για την βιολογική επεξεργασία των οργανικών αποβλήτων θα εφαρμοστεί η τεχνολογία της ξηρής αναερόβιας χώνευσης σε αντιδραστήρες διαλείποντος έργου.

Αποτελέσματα του έργου είναι η μείωση των υπολειμμάτων που οδηγούνται προς ταφή κατά 39% και η εκτροπή των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων κατά 73%, δηλαδή σε ποσοστό υψηλότερο από το 65% που είναι ο κοινοτικός στόχος. Επιπλέον επιτυγχάνει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ανακυκλώσιμων προϊόντων και εδαφικού υλικού τύπου κόμποστ. Με τον τρόπο αυτό, η μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων Νομού Ηλείας, εφαρμόζοντας έξυπνες, καινοτόμες και βιώσιμες τεχνολογικές λύσεις για την αξιοποίηση των αποβλήτων, οδηγεί στην επίτευξη των στόχων της κυκλικής οικονομίας, του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων και της Εθνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Ρεύμα αποβλήτων

Σύμμεικτα αστικά στερεά απόβλητα, προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα

Ποσότητα αποβλήτων

80.000 tn / έτος

Τελική μάζα αποβλήτων που διατίθεται προς ταφή σε σχέση με τη συνολική εισερχόμενη μάζα αποβλήτων

39% ή 31.200 tn / έτος

Ποσοστό βιοαποικοδομίσιμων αποβλήτων που εκτρέπεται σε σχέση με την εισερχόμενη μάζα βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων

73% ή 34.500 tn / έτος

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

6.500 kWh/έτος

Παραγωγή ανακυκλώσιμων και δευτερογενών προϊόντων

11.000 tn / έτος

Παραγωγή εδαφικού υλικού τύπου κόμποστ

12.000 τν/έτος