Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμού Μεταγκιτσίου Δήμου Σιθωνίας, Νομού Χαλκιδικής

Έργο
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμού Μεταγκιτσίου Δήμου Σιθωνίας, Νομού Χαλκιδικής
Ανάθεση
Δήμος Σιθωνίας
Ανάδοχος
Κ/Ξ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – THALIS E.S. Α.Ε.
Προϋπολογισμός
1.332.000 €
Διάρκεια
10/2014 – …

Το αντικείμενο της δημοπρασίας περιλαμβάνει:

Την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της Τ.Κ. Μεταγκιτσίου, η οποία περιλαμβάνει αντλιοστάσια εισόδου της εγκατάστασης, μονάδα προεπεξεργασίας, δεξαμενή και αντλιοστάσια εξισορρόπησης, ηλεκτρομαγνητικό μετρητή παροχής στην είσοδο της βιολογικής επεξεργασίας, βιολογική βαθμίδα compact, η οποία θα περιλαμβάνει προ-απονιτροποίηση, αερισμό (σύστημα MBBR) και σύστημα διαχωρισμού στερεών με τη βοήθεια ειδικών διατάξεων τύπου λαμέλλας, τριτοβάθμια επεξεργασία με μηχανικά φίλτρα, μονάδα απολύμανσης με χλωρίωση, τριθάλαμη δεξαμενή τροφοδότησης Γ” βάθμιας επεξεργασίας – αποχλωρίωσης – αποθήκευσης καθαρών και άρδευσης, δεξαμενή πάχυνσης – προσωρινής αποθήκευσης ιλύος, μονάδα μηχανικής αφυδάτωσης ιλύος, οικίσκος εξυπηρέτησης Ε.Ε.Λ., οικίσκο, Η/Ζ, λοιπά έργα και έργα υποδομής, εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία.

Η επεξεργασία των αποβλήτων περιλαμβάνει πρωτοβάθμιο καθαρισμό, βιολογικό καθαρισμό με ταυτόχρονη απομάκρυνση αζώτου και απολύμανση. Ως μέθοδος διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων της ΕΕΛ Μεταγκιτσίου επιλέγεται η διάθεση στο έδαφος με βραδεία εφαρμογή. Η διάθεση της εκροής θα γίνεται επιφανειακά στο έδαφος σε γειτονική έκταση που καλύπτεται από αγρωστώδη φυτά και Θάμνους η οποία έχει έκταση 46 στρέμματα. Η άρδευση θα γίνεται με σταλακτηφόρους σωλήνες (υπεδάφια). Η δημιουργούμενη περίσσεια λάσπης, αφού αφυδατώνεται, Θα αποτίθεται σε χώρο υγειονομικής ταφής, όπως και τα λοιπά παραπροϊόντα της εγκατάστασης.

Επίσης, στην εργολαβία περιλαμβάνονται:

  • η εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης, της μελέτης Εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας,
  • η κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού,
  • η προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού,
  • η θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης,
  • η λειτουργία και συντήρηση του έργου για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών