Επεξεργασία Στραγγιδίων ΧΥΤΑ Καβάλας

Αναθέτουσα Αρχή

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

Διάρκεια

22/9/2016 – 21/9/2018

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσίων εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης των ακόλουθων μονάδων:

  • Μονάδα χημικής οξείδωσης
  • Συγκρότημα βιολογικής επεξεργασίας M.B.B.R.
  • Μονάδα Αντίστροφης Όσμωσης

για την επεξεργασία των στραγγιδίων του ΧΥΤΑ Καβάλας