Κατασκευή ΧΥΤΥ Ανατολικού Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Έργο
Κατασκευή ΧΥΤΥ Ανατολικού Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
Ανάθεση
Δ.Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.
Ανάδοχος
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.
Χρηματοδότηση
Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 2007-2013 (ταμείο συνοχής – εθνικοί πόροι)
Προϋπολογισμός
4.381.027,06 €
Διάρκεια
02/2018 – 08/2019

Ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων αποτελεί τμήμα της Ο.Ε.Δ.Α Ανατολικού Τομέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και εντοπίζεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αλεξανδρούπολης, στη θέση «Χ.Α.Δ.Α. Αλεξανδρούπολης».  Η συνολική έκταση του οικοπέδου είναι περίπου 550 στρέμματα. Ο X.Y.T.Y. θα αναπτυχθεί σε μία φάση έκτασης περίπου 35 στρέμματα. Η συνολική λειτουργία του ΧΥΤΥ θα ανέρχεται σε 11,61 έτη με συνολική δυναμικότητα υπολειμμάτων 578.054 m3 (πλέον οι στρώσεις τελικής κάλυψης).

Το αντικείμενο έργου περιλαμβάνει:

α) Εκπόνηση μελετών

 • Οριστική Μελέτη (επίπεδο εφαρμογής) για την πλήρη κατασκευή του X.Y.T.Y. της Ο.Ε.Δ.Α. του Ανατολικού Τομέα της Π.Α.Μ.Θ. και των σχετικών έργων υποδομής.
 • Μελέτη οργάνωσης και λειτουργίας του X.Y.T.Y.
 • Τυχόν ειδικές ή συμπληρωματικές μελέτες και έρευνες που απαιτούνται και δεν κατονομάζονται ρητά για την άρτια και έγκαιρη εκτέλεση του έργου.

β) Εκτέλεση Κατασκευών

 • Κατασκευή έργων διαμόρφωσης και στεγανοποίησης λεκάνης υποδοχής απορριμμάτων του X.Y.T.Y.
 • Κατασκευή έργων διαχείρισης στραγγισμάτων (συλλογή στραγγισμάτων του X.Y.T.Y., δίκτυο μεταφοράς προεπεξεργασμένων στραγγισμάτων από το Χ.Α.Δ.Α., επεξεργασία – τελική διάθεση).
 • Κατασκευή έργων διαχείρισης ομβρίων του X.Y.T.Y.
 • Κατασκευή έργων διαχείρισης βιοαερίου (συλλογή βιοαερίου του X.Y.T.Y., επεξεργασία – τελική διάθεση).
 • Κατασκευή έργων οδοποιίας εντός του X.Y.T.Y.
 • Κατασκευή έργων υποδομής απαραίτητων για τη λειτουργία και την περιφρούρηση του X.Y.T.Y. (κτίριο διοίκησης, κτίριο συνεργείου, εγκατάσταση ζύγισης, εγκατάσταση πλύσης τροχών, δεξαμενή νερού, έργα Η/M, δίκτυα κοινής ωφελείας εντός των ορίων του γηπέδου του X.Y.T.Y., περίφραξη, πύλες εισόδου, έργα αντιπυρικής προστασίας, έργα φυτεύσεων.
 • Κατασκευή έργων και προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση προγράμματος ελέγχου περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του X.Y.T.Y.
 • Δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα εργολαβία η προμήθεια του κινητού εξοπλισμού για λειτουργία του X.Y.T.Y. (ελαστιχοφόρος φορτωτής, φορτηγό, συμπιεστής απορριμμάτων), ούτε η μεταφορά δικτύων κοινής ωφέλειας μέχρι και την είσοδο της εγκατάστασης.

γ) Υποστήριξη – Υπηρεσίες

 • Ο συντονισμός των διαδικασιών και όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την σύνδεση του έργου με τα δίκτυα των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Νερό – Ηλεκτρισμός – Τηλεφωνία).
 • Η μέριμνα και όλες οι απαιτούμενες εργασίες και ενέργειες για την εξασφάλιση τυχόν απαιτούμενων αδειοδοτήσεων ή εγκρίσεων για την πραγματοποίηση του έργου.

δ) Λοιπά

 • Συντήρηση του δρόμου σύνδεσης του γηπέδου του X.Y.T.Υ. με το ασφαλτοστρωμένο οδικό δίκτυο της περιοχής, μέχρι το πέρας κατασκευής του έργου.

Τυχόν εργασίες και λοιπές ενέργειες που απαιτούνται και δεν κατονομάζονται ρητά, για την άρτια και έγκαιρη εκτέλεση του έργου και την εύρυθμη εξέλιξη των εργασιών διάθεσης απορριμμάτων υπό τους όρους της κείμενης νομοθεσίας.