Αποκατάσταση Χώρου Ταφής Απορριμμάτων (ΧΤΑ) στη θέση Καλαμάκι του Δ.Δ. Ταγαράδων του Δήμου Θέρμης Νομού Θεσσαλονίκης – Γ’ Φάση

Αναθέτουσα Αρχή

ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ανάδοχος

Κ/ΞΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – THALIS E.S. S.A.

Χρηματοδότηση

ΕΣΠΑ 2007-2013

Προϋπολογισμός

14.963.641,38 €

Διάρκεια

10/2013-01/2017

Αντικείμενο του έργου είναι η Γ’ Φάση αποκατάστασης του Χώρου ταφής Απορριμμάτων Ταγαράδων. Το έργο αποκατάστασης αφορά:

  • Τις εργασίες αποκατάστασης έκτασης 24 στρεμμάτων (περιοχή Γ1), στην οποία έχει γίνει διάθεση λυματολάσπης.
  • Τις εργασίες αποκατάστασης έκτασης 50 στρεμμάτων (περιοχή Γ2), όπου πραγματοποιήθηκε απόθεση αποβλήτων και φέρει ήδη προσωρινή κάλυψη.
  • Τις εργασίες αποκατάστασης τμήματος της περιοχής Γ3 επιφανείας της τάξης των 100 στρεμμάτων, που αφορά το χώρο της Γ΄ φάσης του ΧΤΑ που δεχόταν απορρίμματα μέχρι τη παύση λειτουργίας του Χώρου
  • Τις εργασίες αποκατάστασης τεσσάρων «λιμνών» φυσικής συγκέντρωσης στραγγισμάτων σε τμήμα της περιοχής Γ3 συνολικής επιφάνειας της τάξης των 34 στρεμμάτων (περιοχή Γ3) με:
    • Κατασκευή μονωμένων δεξαμενών προσωρινής αποθήκευσης των υφιστάμενων στραγγισμάτων σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου
    • Μεταφορά των υφιστάμενων στραγγισμάτων από τις υπάρχουσες λίμνες στις δεξαμενές προσωρινής αποθήκευσης υφιστάμενων στραγγισμάτων
    • Αποκατάσταση των άδειων «λιμνών» σύμφωνα με την τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου.