Επεξεργασία Λυμάτων Δήμου Επισκοπής με Φυσικά Συστήματα

Αναθέτουσα Αρχή

Οργανισμός Ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης (Ο.ΑΝ.Α.Κ.)

Ανάδοχος

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Τ.Ε.Ε. – Γ. ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑΣ

Δυναμικότητα

270 m3/d

Προϋπολογισμός

370.279 ευρώ

Το έργο αφορά στην κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων των οικισμών Επισκοπής-Σγουροκεφαλίου. Τα λύματα, αφού προεπεξεργαστούν σε διατάξεις εσχαρών και σηπτικές δεξαμενές τύπου Imhoff, υφίστανται βιολογική αποδόμηση σε χαλικόφιλτρα με ανακυκλοφορία και τεχνητό υγροβιότοπο ενώ τα επεξεργασμένα υγρά απολυμαίνονται με σύστημα χλωρίωσης.