Επεξεργασία και Υγειονομική Ταφή Απορριμμάτων στο ΧΥΤ Καβάλας

Στις 14/1/2019 η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. υπέγραψε σύμβαση με την Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., με τίτλο «Επεξεργασία και Υγειονομική Ταφή Απορριμμάτων στο ΧΥΤ Καβάλας»

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας 50.349 tn/y και υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων στο ΧΥΤ Καβάλας. Πιο συγκεκριμένα, συμπεριλαμβάνεται η λειτουργία και συντήρηση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων, η επεξεργασία των εισερχόμενων απορριμμάτων με εξοπλισμό του αναδόχου και υγειονομική ταφή του υπολείμματος για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.