Επεξεργασία και Υγειονομική Ταφή Απορριμμάτων στο ΧΥΤ Καβάλας

Αναθέτουσα Αρχή

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

Δυναμικότητα

50.349 τόνοι/έτος

Διάρκεια

14/1/2019 – 13/3/2021

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας και υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων στο ΧΥΤ Καβάλας. Πιο συγκεκριμένα, συμπεριλαμβάνεται η λειτουργία και συντήρηση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων, η επεξεργασία των εισερχόμενων απορριμμάτων με εξοπλισμό του αναδόχου και υγειονομική ταφή του υπολείμματος για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.