Επεξεργασία Απορριμμάτων Ζακύνθου

Στις 18/12/2018 η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. υπέγραψε σύμβαση με τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ζακύνθου με τίτλο «Λειτουργία εξοπλισμού επεξεργασίας απορριμμάτων Ζακύνθου» και συνολική συμβατική αμοιβή 2.287.750,40 €.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η μίσθωση και λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισμού επεξεργασίας απορριμμάτων στη θέση «Λίβας» του Δ. Ζακύνθου και η επεξεργασία 27.000 τόνων ετησίως οικιακών απορριμμάτων.