Υπηρεσίες Επέκτασης – Λειτουργία – Συντήρηση Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ Α.Λιοσίων και του ΧΥΤΑ Α’ Φάσης του 2ου Τμήματος του ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής

Έργο
Υπηρεσίες Επέκτασης – Λειτουργία – Συντήρηση Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ Α.Λιοσίων και του ΧΥΤΑ Α’ Φάσης του 2ου Τμήματος του ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής
Ανάθεση
Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής
Διάρκεια
3/8/2018 – 3/8/2022

Το αντικείμενο των υπηρεσιών περιλαμβάνει συνοπτικά:

  • Την αποδοτική λειτουργία και συντήρηση της Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων Δυτικής Αττικής τμήμα ΙΙ.
  • Την αποδοτική λειτουργία και συντήρηση της Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ Φυλής Δυτικής Αττικής Α’ Φάση.
  • Την Μίσθωση Νέας Μονάδας Αντίστροφης Όσμωσης δυναμικότητας 200 κυβικών μέτρων ανά ημέρα για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης, την εγκατάστασή της καθώς επίσης τη θέση της σε αποδοτική λειτουργία και τη συντήρησή της.
  • Τη Διαχείριση όλων των παραγομένων προϊόντων και αποβλήτων δηλαδή του παραγόμενου ύδατος, της άλμης και της ιλύος με τρόπο συμβατό με τους περιβαλλοντικούς όρους του ΧΥΤΑ και τις ισχύουσες διατάξεις και νόμους.
  • Την εκτέλεση έργων συλλογής στραγγισμάτων στην περιοχή ομαλοποίησης βορειοανατολικά της ΟΕΔΑ.