Επέκταση Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Κεφαλονιάς

Αναθέτουσα Αρχή

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Ανάδοχος

Κ/Ξ ΙΩΑΝ.Γ. ΑΠΕΡΓΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ- ΕΡΜΩΝ ΑΕ- ΙΘΑΚΗ ΑΤΕ (100% θυγατρική της ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ)

Διάρκεια

03/2006-06/2008

Δυναμικότητα

350.000m3

Συμβατική αμοιβή

1.738.300 €

Το έργο αφορούσε την μελέτη και κατασκευή της επέκτασης του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Κεφαλονιάς, η οποία περιελάμβανε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

  • την διαμόρφωση και στεγανοποίηση της νέας λεκάνης απόθεσης
  • τα έργα συλλογής και επεξεργασίας των στραγγισμάτων
  • τα έργα διαχείρισης βιοαερίου
  • λοιπά έργα υποδομής