Επέκταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Αιγίου

Αναθέτουσα Αρχή

ΔΕΥΑ Αιγίου

Ανάδοχος

Κ/Ξ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ A.E.-ΑΑΓΗΣ ΑΤΕ

Προϋπολογισμός

10.295.200 €

Διάρκεια

12/2012-………………………

Η σύμβαση περιλαμβάνει την επέκταση και αναβάθμιση της ΕΕΛ Αιγίου. Το έργο λειτουργεί σήμερα έχοντας δυναμικότητα 40.000 ι.κ. με την μέθοδο του παρατεταμένου αερισμού.

Στο αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας περιλαμβάνεται η κατασκευή νέας μονάδας MBR δυναμικότητας 30.000 ι.κ. η οποία θα λειτουργεί παράλληλα στην υφιστάμενη εγκατάσταση, καθώς και η αναβάθμιση – συντήρηση της υφιστάμενης εγκατάστασης ώστε η ΕΕΛ Αιγίου να είναι σε θέση να λειτουργήσει αποδοτικά για ισοδύναμο πληθυσμό 70.000 ι.κ., ενώ το έργο να είναι επεκτάσιμο για την εξυπηρέτηση 98.000 ι.κ.