Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Χωριστής

Έργο
Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Χωριστής
Ανάθεση
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ (ΔΕΥΑΔ)
Ανάδοχος
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.
Δυναμικότητα
3.500 ι.κ.
Προϋπολογισμός
2.170.960,00 €
Διάρκεια
20/6/2019 – 20/6/2020 (κατασκευή)
20/6/2020 – 20/9/2020 (δοκιμαστική λειτουργία)
20/9/2020 – 20/9/2022 (κανονική λειτουργία)

Το αντικείμενο του έργου αφορά την κατασκευή μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων της ΔΚ Χωριστής του Δήμου Δράμας προβλεπόμενης δυναμικότητας 3.500 κατοίκων. Ο προβλεπόμενος σχεδιασμός της μονάδας για την επεξεργασία των λυμάτων είναι η εφαρμογή συστήματος Παρατεταμένου Αερισμού με το ειδικότερο τεχνολογικό σύστημα Κινούμενης Κλίνης Βιομεμβρανών (Mooving Bed Bio-Reactor – MBMR) που περιέχει τις ακόλουθες προς κατασκευή μονάδες:

  • Μονάδα Αναρρύθμισης Παροχής και Α/Σ Ανύψωσης – Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού σε ήδη υφιστάμενη δεξαμενή ΑΔΑ: ΒΙΚ3ΟΡΝΚ-Ν10
  • Μονάδα προεπεξεργασίας λυμάτων (Προμήθεια προκατασκευασμένου συστήματος εσχάρωσης, εξάμμωσης, μέτρησης παροχής και λεπτοεσχάρωσης)
  • Μονάδα βιολογικής επεξεργασίας (Προμήθεια προκατασκευασμένου συστήματος τριών ομοίων γραμμών βιολογικής επεξεργασίας εκάστη των οποίων θα αποτελείται από διαμέρισμα απονιτροποίησης, διαμέρισμα νιτροποίησης MBBR και διαμέρισμα διαύγασης μέσω μεμβρανών MBR)
  • Προκατασκευασμένη Μονάδα απολύμανσης
  • Σύστημα πάχυνσης-αφυδάτωσης ιλύος
  • Σύστημα ενέργειας και αυτοματισμών
  • Έργα ελέγχου και αυτοματισμών

Τα λύματα από τον αγωγό μεταφοράς καταλήγουν στη δεξαμενή εξισορρόπησης -ομογενοποίησης, όπου γίνεται προαερισμός και ανάδευση ώστε να διατηρηθεί το λύμα και τα αιωρούμενα οργανικά και ανόργανα στερεά που εμπεριέχονται σε αυτό σε αιώρηση. Έπειτα τα λύματα διοχετεύονται μέσω αντλιών ανύψωσης στη μονάδα προεπεξεργασίας όπου υφίστανται εσχάρωση και εξάμμωση.

Από την προεπεξεργασία και με κατάλληλο μερισμό τα λύματα παροχετεύονται για βιολογική επεξεργασία σε βιοαντιδραστήρες τεχνολογίας αιωρούμενου βιοφιλμ ενώ η διαύγαση του ανάμικτου υγρού πραγματοποιείται με τη βοήθεια μεμβρανών υπερδιήθησης σε δεξαμενές, όπου είναι βυθισμένες οι μεμβράνες. Η μέθοδος βιολογικής διεργασίας που χρησιμοποιείται δηλαδή είναι εκείνη του M.B.M.R. (Moving Bed Membrane Reactor). Η τεχνολογία MBMR είναι μια νέα προηγμένη μέθοδος επεξεργασίας που μετά από εκτενή μελέτη έχει εφαρμοστεί με απόλυτη επιτυχία σε μονάδες επεξεργασίας λυμάτων.

Η πρωτοποριακή αυτή μέθοδος είναι πιο κατάλληλη για τις μικρού και μεσαίου μεγέθους μονάδες επεξεργασίας λυμάτων, τόσο αστικών όσο και βιομηχανικών και συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των μεθόδων MBR και ΜΒΒ. Στο σύστημα αυτό λαμβάνουν χώρα οι διεργασίες, μείωσης του οργανικού φορτίου, της νιτροποίησης, της απονιτροποίησης και του διαχωρισμού των στερεών (με μεμβράνες).

Από την έξοδο της βιολογικής βαθμίδας τύπου M.B.M.R., τα διαυγασμένα υγρά καταλήγουν στο δοχείο συλλογής και αποθήκευσης επεξεργασμένων ενώ στη συνέχεια τροφοδοτούνται στη μονάδα απολύμανσης με χλωρίωση. Η περίσσεια ιλύος από τη δεξαμενή βύθισης μεμβρανών απομακρύνεται περιστασιακά και οδηγείται στο δοχείο συλλογής και εξισορρόπησης ιλύος. Ακόλουθα, η ιλύς οδηγείται μέσω αντλίας στην μονάδα πάχυνσης – αφυδάτωσής της πριν την τελική της διάθεση σε κατάλληλα αδειοδοτημένο χώρο.