Αντικατάσταση ΕΕΛ και κατασκευή εξωτερικών δικτύων σύνδεσης οικισμού Δήμου Δοξάτου

Έργο
Αντικατάσταση ΕΕΛ και κατασκευή εξωτερικών δικτύων σύνδεσης οικισμού Δήμου Δοξάτου
Ανάθεση
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ
Ανάδοχος
Κ/ΞΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – ΕΤΕΔ Α.Ε.
Προϋπολογισμός
5.899.938,00 €
Διάρκεια
28/12/2020 – 28/12/2023

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Η σύμβαση αφορά αφενός στην επέκταση, συμπλήρωση και εκσυγχρονισμό της Eγκατάστασης Eπεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου Δοξάτου και αφετέρου στην κατασκευή των έργων μεταφοράς λυμάτων οικισμών του Δήμου Δοξάτου προς την ΕΕΛ Δοξάτου. Οι πρώτοι δεκαοκτώ μήνες αφορούν στην πλήρη κατασκευή των έργων (δίκτυα αποχέτευσης – ΕΕΛ), οι επόμενοι έξι μήνες αφορούν στην δοκιμαστική λειτουργία της ΕΕΛ και οι τελευταίοι δώδεκα μήνες αφορούν στην κανονική λειτουργία της ΕΕΛ.