Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου συστήματος επεξεργασίας & διάθεσης αστικών λυμάτων (compact) στο δ.δ. Ασκληπιείου

Έργο
Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου συστήματος επεξεργασίας & διάθεσης αστικών λυμάτων (compact) στο δ.δ. Ασκληπιείου
Ανάθεση
Δήμος Νότιας Ρόδου
Ανάδοχος
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε
Δυναμικότητα
1.000 ικ
Προϋπολογισμός
198.880 €
Διάρκεια
09/2009 – 12/2009

Η εγκατάσταση αποτελείται από:

  • Προκατασκευασμένο συγκρότημα εσχάρωσης
  • Προκατασκευασμένο συγκρότημα συνδυασμένης λειτουργίας εξάμμωσης –απολίπανση
  • Προκατασκευασμένες δεξαμενές εξισορρόπησης των λυμάτων
  • Προκατασκευασμένο συγκρότημα συνεχούς βιολογικής επεξεργασίας με την μέθοδο της αιωρούμενης κλίνης και ανακυκλοφορία ενεργούς ιλύος (MBBR – Moving Bed Bio-Reactor) στο οποίο διενεργούνται οι διεργασίες της προ-απονιτροποίησης, βιο-αποδόμησης, νιτροποίησης και τελικής καθίζησης. Το συγκρότημα θα έχει την μορφή και διαστάσεις εμπορευματοκιβωτίου (container).
  • Προκατασκευασμένη δεξαμενή αποθήκευσης – πάχυνσης ιλύος
  • Διάταξη απολύμανσης με δοσομέτρηση υποχλωριώδους νατρίου
  • Προκατασκευασμένη δεξαμενή χλωρίωσης και συλλογής καθαρών πριν την τελική τους διάθεση.