Βατόλακκος, Μ. Σειρήνι και Ροδιά τους Δήμου Γρεβενών Νομού Γρεβενών – Οικισμός: Βατόλακκος

Έργο
Βατόλακκος, Μ. Σειρήνι και Ροδιά τους Δήμου Γρεβενών Νομού Γρεβενών – Οικισμός: Βατόλακκος
Ανάθεση
Δήμος Γρεβενών
Ανάδοχος
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ A.E.
Δυναμικότητα
465 ι.κ.
Προϋπολογισμός
333.000 €

Πρόκειται για εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων με compact συγκροτήματα βιολογικής επεξεργασίας με τη μέθοδο αιωρούμενου βιολογικού φιλμ (Moving Bed BioReactor- M.B.B.R.). Τα εισερχόμενα λύματα, αφού προεπεξεργαστούν σε αυτόνομο, compact συγκρότημα συνδυασμένης εσχάρωσης-εξάμμωσης-λιποσυλλογής, ομογενοποιούνται σε δεξαμενή εξισορρόπησης κι από εκεί, μέσω αντλιοστασίου τροφοδοτούν το compact συγκρότημα βιολογικής επεξεργασίας τύπου M.B.B.R. Τα επεξεργασμένα υγρά απολυμαίνονται σε δεξαμενή χλωρίωσης πριν την τελική τους διάθεση σε παρακείμενο ρέμα. Η παραγόμενη λάσπη συγκεντρώνεται σε προκατασκευασμένη δεξαμενή πάχυνσης απ’ όπου απομακρύνεται περιοδικά με βυτιοφόρο όχημα προς περαιτέρω επεξεργασία της.