Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δ.Κ. Χαλκηδόνας και Αδένδρου Δ. Χαλκηδόνας

Έργο
Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δ.Κ. Χαλκηδόνας και Αδένδρου Δ. Χαλκηδόνας
Ανάθεση
ΔEYA Χαλκηδόνος
Ανάδοχος
Κ/Ξ THALIS E.S. Α.Ε.- ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.
Δυναμικότητα
8.684 ι.κ.
Προϋπολογισμός
4.650.000 €
Διάρκεια
12/2015 – 03/2019

Η εν λόγω σύμβαση συμπεριλαμβάνει την μελέτη κατασκευή και λειτουργία μιας Ε.Ε.Λ. δυναμικότητας 3.952 m3/ημέρα η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα επεξεργασίας:

  • Μονάδα υποδοχής και προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων
  • Μονάδα προεπεξεργασίας λυμάτων με compact σύστημα που θα περιλαμβάνει εσχάρωση, εξάμμωση και απολίπανση
  • Μονάδα βιολογικής επεξεργασίας με την μέθοδο της ενεργού ιλύος
  • Μονάδα χλωρίωσης – αποχλωρίωσης
  • Δεξαμενή αποθήκευσης-πάχυνσης λάσπης
  • Κτιριακές υποδομές

Η εγκατάσταση επεξεργασίας ολοκληρώνεται από τα βοηθητικά έργα υποδομής, όπως δενδροφύτευση, περίφραξη κτλ.