Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της μονάδας βιολογικού καθαρισμού Δ.Κ. Κουφαλιων Δήμου Χαλκηδόνος

Έργο
Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της μονάδας βιολογικού καθαρισμού Δ.Κ. Κουφαλιων Δήμου Χαλκηδόνος
Ανάθεση
α) Ο Δήμος Χαλκηδόνος
β) ΔΕΥΑ Χαλκηδόνος
Ανάδοχος
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.
Προϋπολογισμός
1.208.032,80 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
Διάρκεια
11/9/2020 – 11/6/2021

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμήθεια & Εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού της Δ.Κ. Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνος», στο πλαίσιο της οποίας ο ανάδοχος θα κληθεί να υλοποιήσει τα εξής:

  • Την προμήθεια του απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της ΕΕΛ Κουφαλίων.
  • Την εγκατάσταση του εξοπλισμού και τη σύνδεσή του (υδραυλική, ηλεκτρολογική, αυτοματισμών) με τις υφιστάμενες υποδομές, εγκαταστάσεις και τον μηχανολογικό εξοπλισμό που θα διατηρηθεί.
  • Την ρύθμιση τόσο των παραμέτρων για την λειτουργική σύνδεση του νέου εξοπλισμού στην υφιστάμενη ΕΕΛ όσο και όλων των παραμέτρων και των αυτοματισμών μέχρι τη θέση σε κανονική λειτουργία της ΕΕΛ συνολικά (με τον υφιστάμενο και νέο εξοπλισμό) με τη νέα μέθοδο επεξεργασίας των λυμάτων.