Προμήθεια, Εγκατάσταση και Λειτουργία Προκατασκευασμένης Μονάδας Αφαλάτωσης Δυναμικότητας 8.000 m3/ημέρα στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς

Έργο
Προμήθεια, Εγκατάσταση και Λειτουργία Προκατασκευασμένης Μονάδας Αφαλάτωσης Δυναμικότητας 8.000 m3/ημέρα στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς
Ανάθεση
Δήμος Κεφαλονιάς
Ανάδοχος
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.
Δυναμικότητα
8.000 m3/day πόσιμο νερό
Προϋπολογισμός
5.844.460€
Διάρκεια
04/2018 – 04/2026

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, εγκατάσταση θέση σε δοκιμαστική λειτουργία για ένα έτος και κανονική λειτουργία – συντήρηση για 6 έτη προκατασκευασμένης μονάδας αφαλάτωσης υφάλμυρου ύδατος, τύπου Αντίστροφης Ώσμωσης (R.O.), δυναμικότητας επεξεργασμένου νερού 8.000m3/ημέρα, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς.
Η μονάδα, συγκροτείται από τον κάτωθι εξοπλισμό:

  • Υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος για την εξυπηρέτηση των ενεργειακών αναγκών της μονάδας, ισχύος 1000 KVA.
  • Αντλιοστάσιο προώθησης ακατέργαστου ύδατος
  • Αντλιοστάσιο πλύσης φίλτρων άμμου
  • Έξι φίλτρα άμμου για την προκατεργασία του ακατέργαστου ύδατος
  • Δύο πλήρεις μηχανές R.O. δυναμικότητας 4.000 m3/ημέρα αφαλατωμένου νερού
  • Προκατασκευασμένη υπέργεια μεταλλική δεξαμενή επεξεργασμένου νερού προς κατανάλωση, χωρητικότητας 500m3
  • Αντλιοστάσιο επεξεργασμένου νερού που καταθλίβει στην κεντρική δεξαμενή της πόλης του Αργοστολίου
  • Σύστημα ασύρματης επικοινωνίας μεταξύ της μονάδας, της δεξαμενής της πόλης και των πέριξ γεωτρήσεων για την μεταφορά όλων των λειτουργικών παραμέτρων του επεξεργασμένου για τον βέλτιστο έλεγχο και ρύθμιση της ποιότητάς του.
  • Φωτοβολταϊκό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 60 ΚW
  • Πλήρες control room για τον έλεγχο του αυτοματισμού και λειτουργίας των ως άνω συστημάτων

Οι R.O., το control room, ο ηλεκτρικός υποσταθμός, μαζί με το σύστημα προκατεργασίας – φίλτρανσης του ακατέργαστου ύδατος, είναι εγκατεστημένα εντός μεταλλικού προκατασκευασμένου κτηρίου επιφάνειας πεντακοσίων τετραγωνικών μέτρων, στην οροφή του οποίου λειτουργεί το φωτοβολταϊκό σύστημα.