Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος διαχείρισης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Καμένων Βούρλων

Έργο
Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος διαχείρισης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Καμένων Βούρλων
Ανάθεση
ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ
Ανάδοχος
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.
Προϋπολογισμός
3.645.637,20 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
Διάρκεια
21/12/2020 – 21/03/2022
(συμπεριλαμβανομένου της 3-μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος διαχείρισης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Καμένων Βούρλων», 3 μήνη δοκιμαστική λειτουργία,.

Πιο συγκεκριμένα:

Το αντικείμενο της Σύμβασης το οποίο περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος των τεχνικών Προδιαγραφών και τα λοιπά συμβατικά τεύχη, περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες:

 • Λεπτομερή σχεδίαση όλου του συστήματος (καταγραφή σημείων εγκατάστασης του εξοπλισμού, εύρεση σημείων τοποθέτησης των επικοινωνιακών μονάδων gateway, κλπ.)
 • Προμήθεια και εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού επικοινωνιών (gateway, κεραίες, κλπ.)
 • Προμήθεια και εγκατάσταση των υδρομέτρων με τις ενσωματωμένο ασύρματο μεταδότης σήματος
 • Προμήθεια και εγκατάσταση των τοπικών σταθμών ελέγχου ρύθμισης πίεσης, ελέγχου πίεσης και ελέγχου πίεσης και παροχής (ΤΣΕΡΠ, ΤΣΕΠ & ΤΣΕΠ+Π)
 • Προμήθεια και εγκατάσταση των τοπικών σταθμών υπολειμματικού χλωρίου (ΤΣΥΧ)
 • Προμήθεια και εγκατάσταση φορητού τηλεμετρικού σταθμού ποιότητας νερού και φορητού εξοπλισμού εντοπισμού αφανών διαρροών.
 • Ανάπτυξη και Επέκταση των υφιστάμενων λογισμικών προγραμμάτων.
 • Την προμήθεια του εξοπλισμού του ΚΣΕ και την ένταξή τους στο υφιστάμενο σύστημα.
 • Ρύθμιση όλου του εξοπλισμού και θέση σε δοκιμαστική λειτουργία
 • Δοκιμές ολοκλήρωσης των εργασιών και παράδοσης του συστήματος
 • Παράδοση σχεδίων/ εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης
 • Παράδοση τεκμηρίωσης
 • Εκπαίδευση του προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας, στις λειτουργίες, την υποστήριξη και τη συντήρηση του συστήματος
 • Δοκιμαστική λειτουργία τριών (3) μηνών