Διαχείριση Απορριμμάτων Δήμου Πύλου-Νέστορος

Αναθέτουσα Αρχή

Δήμος Πύλου – Νέστορος

Δυναμικότητα

12.183 τόνοι/έτος

Διάρκεια

21/6/2018 – 21/10/2019

Αντικείμενο είναι η προμήθεια εξοπλισμού επεξεργασίας απορριμμάτων και η λειτουργία της Μονάδας Διαλογής και Κομποστοποίησης του Δήμου Πύλου – Νέστορος.