Διαχείριση Απορριμμάτων ΠΕ Δράμας

Αναθέτουσα Αρχή

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

Δυναμικότητα

37.655 τόνοι/έτος

Διάρκεια

14/1/2019 – 13/5/2022

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και η εγκατάσταση καινούργιου και αμεταχείριστου εξοπλισμού για την επεξεργασία 37.655 τόνων ετησίως οικιακών απορριμμάτων, καθώς και η λειτουργία, οργάνωση και συντήρηση του εξοπλισμού για τρία έτη. Η Μονάδα, θα αποτελείται από τα εξής αυτοτελή τμήματα:

  • Είσοδος και υποδοχή
  • Μηχανική προεπεξεργασία
  • Πλατεία κομποστοποίησης
  • Χώρος ραφιναρίσματος
  • Χώρος μεταφόρτωσης υπολειμμάτων