Μελέτη, κατασκευή και λειτουργία Διαμετακομιστικών Σταθμών Απορριμμάτων Επαρχιών Λάρνακας-Αμμοχώστου στις θέσεις “ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ” και “ΣΚΑΡΙΝΟΥ”

Αναθέτουσα Αρχή

Υπουργείο Εσωτερικών Κύπρου

Ανάδοχος

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ- ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΤΕΕ

Δυναμικότητα

30.000 τόνους απορριμμάτων ετησίως

Προϋπολογισμός

6.627.000 €

Αντικείμενο του έργου συνολικά ήταν η εκπόνηση της οριστικής μελέτης, η εκτέλεση εργασιών, η εκτέλεση προμηθειών και η διεκπεραίωση όλων των πράξεων που απαιτούνται για την έντεχνη και ολοκληρωμένη κατασκευή του έργου «Διαμετακομιστικοί Σταθμοί στις θέσεις “Ξυλοφάγου” Κ. Ξυλοφάγου και “Σκαρίνου”».
Επίσης αντικείμενο του έργου αποτελούσε η δοκιμαστική λειτουργία όλων των στοιχείων του έργου, και του έργου ως σύνολο για διάστημα έξι (6) μηνών.