Επέκταση βιολογικού καθαρισμού Αλογομάνδρας Μυκόνου

Έργο
Επέκταση βιολογικού καθαρισμού Αλογομάνδρας Μυκόνου
Ανάθεση
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ (ΔΕΥΑ ΜΥΚΟΝΟΥ)
Ανάδοχος
Κ/ΞΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ – Τ & Τ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε

Ποσοστά Συμμετοχής:
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. (64,5%.)
Τ&Τ (35,5%.)
Προϋπολογισμός
5.629.827,81€
Διάρκεια
15/09/2020 – 15/03/2023 (συμπεριλαμβανομένης της 12μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Το έργο θα αναπτυχθεί σε δημοτικό γήπεδο εντός του οποίου λειτουργεί σήμερα η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και θα περιλαμβάνει την επέκταση των έργων βιολογικής επεξεργασίας που κατασκευάσθηκαν στην αρχική φάση (Α’ Φάση) ώστε να λειτουργούν ως βιολογικοί αντιδραστήρες με μεμβράνες διήθησης (MBR) καθώς και αναβάθμιση των υπολοίπων μονάδων.

Στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνεται η εκπόνηση της Μελέτης Εφαρμογής, η κατασκευή των έργων πολιτικού Μηχανικού, η προμήθεια και η εγκατάσταση του Η/Μ εξοπλισμού καθώς και η δοκιμαστική λειτουργία του συνόλου του έργου από τον Ανάδοχο κατασκευής για ένα (12) μήνες