Βελτιώσεις βιολογικού καθαρισμού Ηρακλείου

Αναθέτουσα Αρχή

ΔΕΥΑ Ηρακλείου

Ανάδοχος

Κ/Ξ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε. (θυγατρική του ομίλου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ)

Προϋπολογισμός

1.466.894€

Διάρκεια

11/2003-01/2005

Το έργο περιλαμβάνει δύο φάσεις:

1η Φάση: Αναβάθμιση γραμμής ιλύος, παρεμβάσεις στη γραμμή λυμάτων και αυτοματισμός εγκατάστασης
και αντλιοστασίων.

2η Φάση: Επέκταση της εγκατάστασης σε 190.000 ι.κ. με χρήση μεμβρανών τύπου Hollow Fiber.