Επέκταση και αναβάθμιση ΕΕΛ Δήμου Αργοστολίου

Αναθέτουσα Αρχή

Δήμος Αργοστολίου

Ανάδοχος

ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε.(100% Θυγατρική της ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.) – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.

Δυναμικότητα

30.000 ικ

Προϋπολογισμός

2.592.440 €

Διάρκεια

12/2003-3/2006

Σκοπός του έργου ήταν ο διπλασιασμός της δυναμικότητας και η αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού με την μέθοδο του παρατεταμένου αερισμού. Η τελική δυναμικότητα της εγκατάστασης ανέρχεται στις 30.000 μονάδες ισοδύναμου πληθυσμού.
Η εγκατάσταση περιλαμβάνει δευτεροβάθμια επεξεργασία με ταυτόχρονη νιτροποίηση-απονιτροποίηση.
Η διάθεση γίνεται με υποβρύχιο αγωγό 600 μέτρων στη θάλασσα.