Ανακύκλωση και κομποστοποίηση απορριμμάτων Δήμου Ζακύνθου

Στις 16/3/2017 η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. υπέγραψε σύμβαση με τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ζακύνθου με τίτλο “Μίσθωση κινητού εξοπλισμού και διαχείριση απορριμμάτων με ανακύκλωση και κομποστοποίηση των απορριμμάτων του Δήμου Ζακύνθου” και συνολική συμβατική αμοιβή 196.000 € πλέον Φ.Π.Α.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η μίσθωση και εγκατάσταση του εξοπλισμού ως άμεση και προσωρινή λύση για την επεξεργασία με ανακύκλωση και κομποστοποίηση 4.000 τόνων απορριμμάτων και η λειτουργία, οργάνωση και συντήρηση του εξοπλισμού.