Αναβάθμιση και αντικατάσταση του εγκατεστημένου Η/Μ εξοπλισμού της Ε.Ε.Λ. Αλεξανδρούπολης

Έργο
Αναβάθμιση και αντικατάσταση του εγκατεστημένου Η/Μ εξοπλισμού της Ε.Ε.Λ. Αλεξανδρούπολης
Ανάθεση
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.)
Ανάδοχος
Κ/ΞΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Προϋπολογισμός
5.346.880,00 €
Διάρκεια
5/10/2020 – 5/10/2021

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε αποδοτική λειτουργία εξοπλισμού για την αναβάθμιση της εγκατάστασης της ΕΕΛ Αλεξανδρούπολης.