Ίδρυση Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων του άξονα Κοζάνης-Πτολεμαϊδας

Αναθέτουσα Αρχή

ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.

Ανάδοχος

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΤΕΕ-ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ-BILFINGER BERGER

Δυναμικότητα

1.300.000 m3

Προϋπολογισμός

5.706.545€

Έναρξη λειτουργίας

Μάϊος 2005

Πρωτοποριακό έργο που μέσω δικτύου σταθμών μεταφόρτωσης εξυπηρετεί και τους τέσσερις νομούς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Λειτουργεί από τον Μάϊο του 2005. Η πρώτη φάση αφορά στη κατασκευή και λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α. (αστικών και περεμφερών με αυτά) σε χώρο ο οποίος βρίσκεται εντός του λιγνιτικού κέντρου Πτολεμαΐδας-Αμυνταίου, μέσα στο Νότιο Πεδίο, όπου έχουν περατωθεί οι εργασίες εξόρυξης. Ιδιαιτερότητα του έργου αποτελεί η δυναμική συμπύκνωση επιχωμάτων αποθέσεων αποβλήτων λιγνίτη από τη Δ.Ε.Η. ύψους 70 μέτρων. Η πρώτη φάση περιελάμβανε κατασκευή 40 στρεμμάτων λεκάνης αποθέσεως απορριμμάτων σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο έκτασης 100 στρεμμάτων.
Πέρα από τη κατασκευή του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων το αντικείμενο της εργολαβίας περιελάμβανε:

  • Συλλογή και διαχείριση στραγγισμάτων με βιολογικό καθαρισμό
  • Δίκτυο βιοαερίου
  • Κτιριακές εγκαταστάσεις