Έργα Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης και Αποκατάστασης Χώρου Διάθεσης Απορριμμάτων Πέρα Γαληνών

Έργο
Έργα Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης και Αποκατάστασης Χώρου Διάθεσης Απορριμμάτων Πέρα Γαληνών
Ανάθεση
Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (Ε.Σ.Δ.Α.Κ.)
Ανάδοχος
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.
Δυναμικότητα
165.000 τόνοι ετησίως
Προϋπολογισμός
19.500.000 €
Διάρκεια
09/2007 – 02/2014

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. στα πλαίσια της σύμβασης που υπέγραψε με τον ΕΣΔΑΚ στις 18-09-2007, υλοποίησε το έργο αποκατάστασης και αναβάθμισης του ΧΑΔΑ Π. Γαλήνων, ο οποίος σήμερα αποτελεί πρότυπο ΧΥΤΑ, σε τέσσερις φάσεις:

 • Αποκατάσταση τμήματος του ΧΑΔΑ και δημιουργία νέου κυττάρου υγειονομικής ταφής, έκτασης 35 στρεμμάτων, επάνω στο αποκατεστημένο κομμάτι
 • Αποκατάσταση του υπολοίπου ΧΑΔΑ, έκτασης 75 στρεμμάτων
 • Αποκατάσταση του χώρου απόθεσης της ιλύος έκτασης 10 στρεμμάτων
 • Τριετή λειτουργία και συντήρηση του συνόλου των έργων στο ΧΥΤΑ

Με τα παραπάνω έργα, ο ΧΑΔΑ μετατράπηκε σε έναν σύγχρονο ΧΥΤΑ. Μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής, η Μεσόγειος ανέλαβε την τριετή λειτουργία και συντήρηση του συνόλου των έργων στον ΧΥΤΑ Π. Γαλήνων. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιούνται καθημερινά:

 • Η διαδικασία ελέγχου των εισερχομένων απορριμμάτων (έλεγχος, ζύγιση, καταγραφή, δειγματοληψία)
 • Η διάστρωση, συμπίεση και κάλυψη των απορριμμάτων
 • Η διαχείριση του παραγόμενου βιοαερίου
 • Η περιβαλλοντική παρακολούθηση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων και του βιοαερίου
 • Η διαχείριση των στραγγισμάτων και η λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας τους
 • Η συντήρηση του κινητού και λοιπού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

Συνοψίζοντας στο ΧΥΤΑ Π. Γαλήνων, η Μεσόγειος έχει καταστρώσει και εφαρμόσει σχέδιο διαχείρισης σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές και εξασφαλίζει καταρχήν την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος αλλά και την τήρηση των νομοθετικών απαιτήσεων. Τηρώντας όλους τους κανονισμούς ασφαλείας και υγιεινής εξασφαλίζουμε την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και την καλή λειτουργία του εξοπλισμού καθώς και την ελαχιστοποίηση των καταναλώσεων ενέργειας, νερού, χημικών, παραπροϊόντων καθώς και οχλήσεων από οσμές και θορύβους.

Σύμφωνα με την αρχική σύμβαση, η λειτουργία της εγκατάστασης από τον Ανάδοχο, προβλέπονταν να ολοκληρωθεί σε διάστημα 3 ετών από την έναρξή της, οπότε θα επέρχονταν η πλήρωση του νέου κυττάρου και θα υλοποιούνταν η αποκατάστασή του, ώστε να παραδοθεί στον κύριο του έργου πλήρως αποκαταστημένος. Η αύξηση όμως των Δήμων εξυπηρέτησης και ειδικότερα των 8 Δήμων της Μεσσάρας, επέφερε ουσιαστικές αλλαγές στα δεδομένα με τα οποία σχεδιάστηκε ο ΧΥΤΑ, εφόσον η αύξηση του εισερχόμενου απορριμματικού φορτίου, οδήγησε στη δραστική μείωση του χρόνου ζωής του.
Για τους λόγους αυτούς απαιτήθηκε η άμεση επέκταση του κυττάρου ώστε να καταστεί δυνατή η υποδοχή του αυξημένου απορριμματικού φορτίου και στις 19-07-2012 υπογράφηκε η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, η οποία έχει ώς αντικείμενο:

 • Την κατασκευή λεκάνης επέκτασης του υφιστάμενου κυττάρου (Β’ Κύτταρο) συνολικής έκτασης 30 στρεμμάτων
 • Την επέκταση των δικτύων συλλογής και ανακυκλοφορίας στραγγισμάτων
 • Την κατασκευή συμπληρωματικής νέας δεξαμενής εξισορρόπησης
 • Την επέκταση της μονάδας επεξεργασίας στραγγισμάτων με την χρησιμοποίηση της μεθόδου των Βιοαντιδραστήρων Μεμβρανών (Membrane Bio-Reactor, MBR). Η νέα Μ.Ε.Σ. θα περιλαμβάνει δύο ανεξάρτητες Γραμμές Βιολογικής Επεξεργασίας (Γ.Β.Ε.) οι οποίες θα λειτουργούν παράλληλα
 • Την συνέχιση της λειτουργίας του υφιστάμενου κυττάρου για την εξυπηρέτηση των αναγκών των εξυπηρετούμενων Δήμων (βάσει του άρθρου 56 του Ν.3669/2008 και των Αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΣΔΑΚ 73/2010, 13/2011 και 25/2011
 • Τη λειτουργία του νέου κυττάρου για έξι μήνες

Η κατασκευή του νέου κυττάρου, καθώς και η επέκταση της μονάδας επεξεργασίας στραγγισμάτων, διασφαλίζει και επιταχύνει, αφενός την επίτευξη της απαιτούμενης χωρητικότητας (απορριμματικού όγκου), αφετέρου δε την αποθήκευση και επεξεργασία, στον επιθυμητό βαθμό, των παραγόμενων στραγγισμάτων, εκμηδενίζοντας την πιθανότητα διαφυγής τους στο περιβάλλον. Έτσι διασφαλίζεται η άρτια και ανεμπόδιστη λειτουργία του ΧΥΤΑ για το επόμενο χρονικό διάστημα.