Πιστοποιήσεις

Η εταιρεία κατέχει τα ακόλουθα πιστοποιητικά: